Det med småt

Salær:

Advokat Ole Dueholm beregner salær som et rimeligt salær jf. retsplejelovens § 126, stk. 2. Det betyder bl.a. at følgende kriterier indgår:

 • Arten og omfanget af advokatens arbejde
 • Sagens betydning og værdi for klienten
 • Det med sagen forbundne ansvar
 • Det opnåede resultat
 • Om advokaten har ydet ekspertrådgivning
 • Eventuelt hastearbejde/arbejde udenfor normal arbejdstid

Opdrags- og prisoplysninger:

I forbindelse med advokatens påtagelse af en opgave skal advokater af egen drift give klienter klar og skriftlig oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand.

Advokaten skal ligeledes på forhånd give forbrugerklienten skriftlige oplysninger om salær og andre omkostninger. Enten som et fast honorar eller med angivelse af den måde, hvorpå salæret vil blive beregnet sammenholdt med et begrundet overslag.

Hvis der er givet et overslag, skal klienten så tidligt som muligt skriftligt orienteres, hvis det samlede salær forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget

Alle salæroplysninger oplyses incl. moms.

Klienten skal endvidere afholde/refundere alle udlæg i forbindelse med advokatens opgaveløsning som f.eks. retsafgifter, gebyrer til myndigheder, udgifter til bevisfremskaffelse, syn og skøn mv. Advokaten skal så fyldestgørende som muligt forud oplyse om størrelsen af disse omkostninger.

Advokaten kan kræve et rimeligt depositum, der dog ikke må overstige, hvad der ved et forsigtigt skøn må antages at blive et rimeligt salær.

Advokat skal i forbindelse med en tvist bistå med afklaring om mulighederne for retshjælpsforsikringsdækning/fri proces.

I tilfælde af uoverensstemmelse:

Hvis der opstår uoverensstemmelse med en advokat og en forbrugerklient – enten om advokatens adfærd eller om advokatens salær – kan forbrugerklienten indbringe denne uoverensstemmelse for

 • Advokatnævnet
 • Kronprinsessegade 28
 • 1306 København K
 • Telefon: 33 96 97 98
 • Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs i øvrigt mere om Advokatnævnet her, hvor du også kan finde de nærmere betingelser, vejledning og klageskemaer.

Andre oplysninger:

Advokat Ole Dueholm anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.