Det formelle

Advokat Ole Dueholm, der er en enkeltmandsvirksomhed, driver advokatvirksomhed fra adressen Kirkemindevej 8, 8653 Them, tlf.nr.: 86 80 22 55, e-mail: mail@advokatOleDueholm.dk, under CVR-nr. 34 41 94 26.

Advokat Ole Dueholm er beskikket af Justitsministeriet som advokat i 1985 og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokat Ole Dueholm udøver advokatvirksomhed i overensstemmelse med de regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, derunder retsplejelovens regler og reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Advokaten er således bl.a. omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem. Læs nærmere om Advokatsamfundet og advokaters pligter her.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Virksomhedens driftskonto/NemKonto er 5347 243165 og klientkonto er 5347 358310.

Hvis advokatvirksomheden oppebærer midler tilhørende klienterne indsættes de på klientkontoen i Arbejdernes Landsbank. Klienters indestående på advokatens klientkonto er sammen med klientens øvrige indestående i samme bank omfattet af indskydergaranti for klienten i GarantiFormuen med op til 100.000 euro.

Advokatvirksomheden har tegnet ansvarsforsikring i og har stillet garanti gennem HDI Gerling under police nr. 156-08654972-14000 efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.